Dokumentacija biblioteke Svetovid-lib

Svetovid-lib je biblioteka namenjena pojednostavljivanju mnogih osnovnih radnji u programskom jeziku Java kao što je rad sa standardnim ulazom i izlazom, te rad sa fajlovima. Prvenstveno je namenjena programerima početnicima koje nije neophodno dodatno opterećivati relativno kompleksnim pojmovima potrebnim za ove osnovne operacije u okviru jezika. Naravno, biblioteka se takođe može koristiti i za bilo kakve druge naprednije svrhe. Naročito od koristi mogu biti, pored ulazno-izlaznih operacija, brojni pomoćni metodi za rad sa kompleksnijim tipovima, kao i rad sa dijalozima.

Dokumentacija je podeljena na više malih fajlova koji se bave određenim temama.

O instalaciji biblioteke i testiranju instalacije

Učitavanje i ispisivanje

Rad sa fajlovima

Primeri programa

Primeri programa se mogu naći u podfolderu primeri.