Instalacija Svetovid-lib biblioteke

Budući da biblioteka nije deo standardne Java Virtualne Mašine, neophodno je nekako uputiti kompajler da je koristi. Ovo se može uraditi na više načina. Ako već znate kako da dodajete bilbioteke možete to iskoristiti i ovde.

Ovde će biti dato nekoliko najverovatnijih scenarija koje korisnici imaju, pa na osnovu toga treba da odaberu šta će raditi.

Napomena: U okviru ovih uputstava podrazumevamo da je već na sistemu instalirano Java razvojno okruženje (JDK), i da je odgovarajuće postavljena promenljiva PATH nas sistemu, tako da je moguće samo otvoriti komandnu liniju i ukucati java -version i javac -version i dobiti podatke o tome koja je verzija kompajlera i izvršnog okruženja instalirana na sistemu.

Uputstva su uglavnom dosta opšte prirode uz neke specifične napomene za Linux i Windows sisteme. Korisnici Mac OS operativnog sistema uglavnom treba da se drže preporuka za Linux koje se tiču oblika komandi, ali budući da nismo detaljno testirali na tom sistemu, preporučujemo proveru kako se odgovarajuća podešavanja vrše tamo.

Instalacija na nivou sistema

Korišćenje skriptova za instalaciju

Na sajtu se može naći arhiva u kojoj se nalaze skriptovi koji služe za instaliranje na nekim operativnim sistemima zajedno sa samom bibliotekom u jar fajlu. Oni će instalirati biblioteku tako da se može koristiti bilo gde na sistemu, i trebalo bi da samo radi u većini alata koji služe za pisanje Java programa.

U opštem slučaju, ovi skriptovi se mogu pokrenuti iz komandne linije uz administratorska prava, a moguće je da će raditi i ako se duplo klikne na njih. Preporučujemo korisnicima da potraže uputstva kako se najbolje pokreću skriptovi pod njihovim konkretnim operativnim sistemom ako uputstva niže nisu dovoljna.

Pod Linux sistemima, to će obično značiti da se otvori konzola u folderu gde je raspakovan zip (iz upravljača fajlovima ako postoji opcija, ili otvoriti konzolu i koristiti komandu cd do odgovarajućeg foldera) i pokrenuti sudo ./install-svetovid-lib.sh.

Pod Windows sistemima se tipično mora otvoriti administratorska komandna linija i onda otići u odgovarajući folder komandama cd, te izvršiti install-svetovid-lib.bat.

Za Mac OS nije dat skript za instalaciju, budući da nismo mogli testirati na takvim mašinama. Preporučujemo da korisnici pogledaju niže šta treba da podese i nađu uputstva kako se to inače radi na ovom sistemu i nameste za ovu konkretnu biblioteku. Koliko smo upoznati, skript za Linux neće raditi pod ovim sistemom.

Zainteresovani za detalje kako ovo funkcioniše mogu potražiti niže objašnjenja koja se tiču CLASSPATH-a.

Neki od kompleksnijih alata, kao što je Eclipse, koji insistiraju na korišćenju projekata za pisanje programa često ne koriste sistemska podešavanja već su neophodna ručna doterivanja. Za to preporučujemo da pogledate sekcije niže.

Dodavanje u CLASSPATH

Java koristi sistemsku promenljivu CLASSPATH da nalazi sve biblioteke. Ona se može promeniti za trenutnog korisnika, ili za sve korisnike. Ukoliko se u ovaj spisak doda putanja do “jar” fajla, tada će svi pozivi i za kompajliranje i za pokretanje Java programa koristiti ovu biblioteku kad je potrebno. U suštini je ekvivaletno sa niže pomenutim metodom koji koristi -cp parametar, odnosno efekat je kao da se uvek navodi i ova biblioteka.

Ova opcija je jako dobra jer nije neophodno pojedinačno nameštanje različitih editora da koriste biblioteku.

U okviru zipa koji se može skinuti sa sajta su stavljeni skriptovi za upravo ovakvu instalaciju, pa se preporučuje njihova upotreba.

Naravno, napredni korisnici možda žele da još prilagode kako se skriptovi ponašanju.

Ako ne možete ili ne želite da koristite skriptove, preporučujemo traženje adekvatnih uputstava za korisnikov operativni sistem za detalje kako se biblioteke dodaju u CLASSPATH i primeniti to na konkretan slučaj ove biblioteke.

Takođe, u slučaju ručnog dodavanja preporučujemo da se biblioteka drži na nekom stalnom i logičnom mestu, na primer direktno u korenu korisničkog foldera, ili u nekom podfolderu tipa lib.

Testiranje instalacije

Za jednostavno testiranje da li je bibloteka ispravno instalirana i da li se ispravno vidi od strane java kompajlera, napravljen je glavni metod u klasi Svetovid koji ispisuje trenutnu instaliranu verziju. Najjednostavnije se može izvršiti sledećim pozivom iz komandne linije:

java Svetovid

Ako je jar dodat negde gde ga JVM vidi, biće ispisana poruka o verziji Svetovid biblioteke, a ako nije ispisaće se greška da klasa nije nađena.

Prilikom ispisa verzije biće urađena i provera da li postoji novija verzija biblioteke i ako ona postoji korisnik će o tome biti obavešten.

Pokretanje jar fajla direktno iz nekog grafičkog okruženja (tipično dupli klik u nekom upravljaču fajlovima) će otvoriti mali dijalog sa ispisom verzije.

Direktno dodavanje biblioteke u pojedinačnim pozivima

Eksplicitno navodjenje jar-a pri kompajliranju

Najjednostavniji način da se omogući korišćenje biblioteke je staviti odgovarajući “jar” fajl u radni direktorijum i pri kompajliranju ga dodati u putanju klasa.

Pod Linuxom i drugim srodnim sistemima se to radi na sledeći način:

javac -cp .:svetovid-lib.jar Program.java

Slično je potrebno navoditi jar i pri pokretanju programa:

java -cp .:svetovid-lib.jar Program

Bitno je koristiti i “.” za trenutni direktorijum za mnoge slučajeve. Simbol “:” služi za razdvajanje delova putanje i može se koristi proizvoljan broj puta ako hoćemo da dodajemo još biblioteka iza.

Ako se koristi Windows operativni sistem onda je jedina razlika da se koristi “;” umesto “:” kod razdvajanja delova putanje:

javac -cp .;svetovid-lib.jar Program.java

java -cp .;svetovid-lib.jar Program

Otpakivanje u trenutni direktorijum

Još jedan jednostavan način da se omogući korišćenje biblioteke u jednom direktorijumu je da se otpakuju svi njeni fajlovi u taj direktorijum. Ovo je nešto što je uvek moguće ukoliko imamo prava pisanja u tom direktorijumu, a i kompajliranje se tada obavlja na isti način kao i uvek.

Mana ovog pristupa je što se “zagađuje” radno okruženje izvornim fajlovima koji nisu striktno deo trenutnog programa, ali je za neka brza isprobavanja funkcionalno rešenje.

Podešavanje editora Geany

Editor Geany ima podršku za kompajliranje Java fajlova koja je aktivna čim se otvori neki fajl sa .java ekstenzijom. Podrazumevano se koristi već instalirana Java, tj alati java i javac.

Preporučujemo da se biblioteka instalira na sistemskom nivou ako je moguće, i tada nije potrebno menjati ništa od opcija izlistanih niže.

Ukoliko u njima već nekako nije podešeno da se koristi biblioteka (npr preko CLASSPATH), moguće je modifikovati pozive da koriste -cp parametar (što je već opisano par sekcija iznad).

Promene se mogu uraditi na nekoliko načina.

Promene kroz vizuelne dijaloge

Ako je trenutno otvoren Java fajl, onda se podešavanja za kompajliranje i pokretanje mogu otvoriti preko Build->Set Build Commands. Dijalog se menja u zavisnosti od toga sa kakvim sadržajem se radi. Nije bitno kakav Java fajl je otvoren, bitno je da bude bilo šta sa odgovarajućom ekstenzijom. Alternativno se može promeniti kako Geany tretira trenutni fajl preko Document menija.

Jednom kad je otvoren dijalog sa odgovarajućim opcijama, potrebno je da se i javac (“Compile”) i java (“Execute”) preprave da koriste biblioteku. Opcija -cp je objašnjena iznad, dodaje stvari na CLASSPATH.

Na primer, ako smo pod Linux-om i bibloteka je u korisničkom “home” folderu (tipično /home/korisnik/), prepraviti komande ovako nekako:

javac -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%f"

java -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%e"

Pod Windows-om je razlika u tome što se koriste “;” umesto “:” i drugačije se naziva “kućni” direktorijum. Obratiti pažnju na to da li je stvarno u tom folderu biblioteka. Ovo se može testirati otvaranjem upravljača fajlovima i kucanjem %HOMEPATH%, što bi trebalo da otvori odgovarajući folder, tipično C:\Users\korisnik\.

javac -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%f"

java -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%e"

Direktno menjanje konfiguracionih fajlova

Moguće je menjati direktno i konfiguracione fajlove za Geany koji su vezani za jezike, to se u stvari u pozadini i dešava kad menjamo u dijalogu podešavanja.

Za promene kako se radi sa Java fajlovima potrebno je otvoriti odgovarajući konfiguracioni fajl:

Ovde se nalaze podešavanja vezana za jezik. Ako je korisnik radio neke promene, biće mu date samo te promene, a inače će biti kopiran podrazumevani fajl koji se sada može menjati po potrebi.

Ovako izgleda odgovarajuća sekcija fajla sa promenama koje su opisivane gore za Linux:

[build-menu]
EX_00_LB=_Execute
EX_00_CM=java -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%e"
EX_00_WD=
FT_00_LB=_Compile
FT_00_CM=javac -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%f"
FT_00_WD=

Ako promene nisu još urađene, ova sekcija ne postoji i može se dodati bukvalno ovako kako je napisana na sam kraj fajla i videće se u build meniju odgovarajuće promene.

Već i u prošloj sekciji je naglašeno da su podešavanja suptilno drugačija ako smo pod Windows-om. Koristeći iste pretpostavke kao i iznad, da smo ostavili fajl u svom korisničkom folderu (tipično C:\Users\korisnik\) onda komande treba da su ovako nešto

[build-menu]
EX_00_LB=_Execute
EX_00_CM=java -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%e"
EX_00_WD=
FT_00_LB=_Compile
FT_00_CM=javac -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%f"
FT_00_WD=

Dodavanje u razvojna okruženja

Razvojna okruženja često ignorišu neka od sistemskih podešavanja, uglavnom sa ciljem da daju konzistentnije ponašanje projekata. To uglavnom znači da iako ste možda namestili biblioteku na nivou sistema, da se ona ne vidi u projektu u okruženju.

Niže su data objašnjenja za nameštanje okruženja Eclipse, ali slično se nameštaju i mnoga druga, za šta preporučujemo konsultovanje odgovarajuće dokumentacije za dodavanje biblioteka u projekte.

Dodavanje u Eclipse razvojno okruženje

Korišćenje biblioteke u okviru razvojnog okruženja Eclipse bi trebalo da funkcioniše bez ikakvih dodatnih podešavanja ako je biblioteka instalirana na nivou sistema. Alternativno se biblioteka može dodati u classpath pojedinačnog projekta.

Ukoliko okruženje prijavljuje greške da ne može da nađe klasu Svetovid (ili neku drugu iz biblioteke) potrebno je naterati ga da osveži svoj spisak biblioteka. Naime čini se da Eclipse pri dodavanju Java virtuelnih mašina zapamti sve bibilioteke koje su bile na raspolaganju da ne bi svaki put ponovo tražio. Zbog ovoga može da dođe do situacija da se biblioteka svetovid-lib čak i nalazi u spisku biblioteka koje Eclipse izlistava sa strane, a da se ne koristi od strane ugrađenog kompajlera.

Postoji nekoliko metoda koji mogu ovo popraviti, izlistane su od najjednostavnijih do složenijih.

Stara uputstva

Uputstva koja se ne mogu primeniti na najnovije instalacije