Instalacija Svetovid-lib biblioteke

Konfigurisanje

Budući da biblioteka nije deo standardne Java Virtualne Mašine, neophodno je nekako uputiti kompajler da je koristi. Dalje je navedeno nekoliko načina da se biblioteka koristi direktno sa kompajlerom, kao i dodatne napomene za neke editore, a na kraju je naveden i jednostavan način za testiranje da li je biblioteka adekvatno instalirana.

Korišćenje skriptova za instalaciju

U okviru arhive na sajtu bi trebalo da se nalazi jar fajl koji je sama biblioteka, kao i skriptovi koji služe za instaliranje na nekim operativnim sistemima. Oni će instalirati biblioteku tako da se može koristiti bilo gde na sistemu, i trebalo bi da samo radi u većini alata koji služe za pisanje Java programa.

Zainteresovani za detalje kako ovo funkcioniše mogu potražiti niže objašnjenja koja se tiču CLASSPATH-a.

Neki od kompleksnijih alata, kao što je Eclipse, koji insistiraju na korišćenju projekata za pisanje programa često ne koriste sistemska podešavanja već su neophodna ručna doterivanja. Za to preporučujemo da pogledate sekcije niže.

Eksplicitno navodjenje jar-a pri kompajliranju

Najjednostavniji način da se omogući korišćenje biblioteke je staviti odgovarajući “jar” fajl u radni direktorijum i pri kompajliranju ga dodati u putanju klasa:

javac -cp svetovid-lib.jar Program.java

Slično je potrebno navoditi jar i pri pokretanju programa:

java -cp svetovid-lib.jar Program

Otpakivanje u trenutni direktorijum

Još jedan jednostavan način da se omogući korišćenje biblioteke u jednom direktorijumu je da se otpakuju svi njeni fajlovi u taj direktorijum. Ovo je nešto što je uvek moguće ukoliko imamo prava pisanja u tom direktorijumu, a i kompajliranje se tada obavlja na isti način kao i uvek.

Mana ovog pristupa je što se “zagađuje” radno okruženje izvornim fajlovima koji nisu striktno deo trenutnog programa, ali je za neka brza isprobavanja funkcionalno rešenje.

Dodavanje u CLASSPATH

Java koristi sistemsku promenljivu CLASSPATH da nalazi sve biblioteke. Ona se može promeniti za trenutnog korisnika, ili za sve korisnike. Ukoliko se u ovaj spisak doda putanja do “jar” fajla, tada će svi pozivi i za kompajliranje i za pokretanje Java programa koristiti ovu biblioteku kad je potrebno. U suštini je ekvivaletno sa gore pomenutim metodom koji koristi -cp parametar, odnosno efekat je kao da se uvek navodi i ova biblioteka.

Ova opcija je jako dobra jer nije neophodno pojedinačno nameštanje različitih editora da koriste biblioteku.

U okviru zipa koji se može skinuti sa sajta su stavljeni skriptovi za upravo ovakvu instalaciju, pa se preporučuje njihova upotreba.

Naravno, napradni korisnici možda žele da još prilagode kako se skriptovi ponašanju. Njima preporučujemo traženje adekvatnih uputstava za korisnikov operativni sistem za detalje kako se ovo može najbolje uraditi.

Takođe u tom slučaju preporučujemo da se biblioteka drži na nekom stalnom i logičnom mestu, na primer direktno u korenu korisničkog foldera, ili u nekom podfolderu tipa lib.

Podešavanje editora Geany

Editor Geany ima podršku za kompajliranje Java fajlova koja je aktivna čim se otvori neki fajl sa .java ekstenzijom. Podrazumevano se koristi već instalirana Java, tj alati java i javac. Ukoliko u njima već nekako nije podešeno da se koristi biblioteka (npr preko CLASSPATH), moguće je modifikovati pozive da koriste -cp parametar kao što je već ranije opisano.

Za promene kako se radi sa Java fajlovima potrebno je otvoriti odgovarajući konfiguracioni fajl:

Na primer, ako smo pod Linux-om i bibloteka je u korisničkom “home” folderu (tipično /home/korisnik/), prepraviti komande ovako nekako:

compiler=javac -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%f"
run_cmd=java -cp .:$HOME/svetovid-lib.jar "%e"

Slično, ako smo pod Windows-om i ostavili smo fajl u svom korisničkom folderu (tipično C:\Users\korisnik\) onda komande treba da su ovako nešto

compiler=javac -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%f"
run_cmd=java -cp .;%HOMEPATH%/svetovid-lib.jar "%e"

Dodavanje u Eclipse razvojno okruženje

Korišćenje biblioteke u okviru razvojnog okruženja Eclipse bi trebalo da funkcioniše bez ikakvih dodatnih podešavanja ako je biblioteka instalirana na nivou sistema. Alternativno se biblioteka može dodati u classpath pojedinačnog projekta.

Ukoliko okruženje prijavljuje greške da ne može da nađe klasu Svetovid (ili neku drugu iz biblioteke) potrebno je naterati ga da osveži svoj spisak biblioteka. Naime čini se da Eclipse pri dodavanju Java virtuelnih mašina zapamti sve bibilioteke koje su bile na raspolaganju da ne bi svaki put ponovo tražio. Zbog ovoga može da dođe do situacija da se biblioteka svetovid-lib čak i nalazi u spisku biblioteka koje Eclipse izlistava sa strane, a da se ne koristi od strane ugrađenog kompajlera.

Postoji nekoliko metoda koji mogu ovo popraviti, izlistane su od najjednostavnijih do složenijih.

Testiranje instalacije

Za jednostavno testiranje da li je bibloteka ispravno instalirana i da li se ispravno vidi od strane java kompajlera, napravljen je glavni metod u klasi Svetovid koji ispisuje trenutnu instaliranu verziju. Najjednostavnije se može izvršiti sledećim pozivom:

java Svetovid

Ako je jar dodat negde gde ga JVM vidi, biće ispisana poruka o verziji Svetovid biblioteke, a ako nije ispisaće se greška da klasa nije nađena.

Prilikom ispisa verzije biće urađena i provera da li postoji novija verzija biblioteke i ako ona postoji korisnik će o tome biti obavešten.

Pokretanje jar fajla direktno iz nekog grafičkog okruženja (tipično dupli klik u nekom upravljaču fajlovima) će otvoriti mali dijalog sa ispisom verzije.

Stara uputstva

Dodavanje na sistemskom nivou u JVM (do verzije 8)

Ova mogućnost je dostupna samo na verzijama Jave do i uključujući 8. Na kasnijima je izbačen ovaj folder za biblioteke iz standarda.

No verovatno najbolje rešenje je dodavanjem u spisak biblioteka Java Virtuelne Mašine, pošto će onda biblioteka biti upotrebljiva u svim direktorijumima bez dodatnih izmena ili posebnih poziva pri kompajliranju. Potrebno je samo dodati “svetovid-lib.jar” u lib/ext deljeni direktorijum Java Radnih Okruženja. Ove izmene naravno zahtevaju da imamo administrativni pristup na konkretnom računaru.

Na Windows operativnom sistemu je to sledeći direktorijum: %SystemRoot%\Sun\Java\lib\ext

dok je na Linux operativnim sistemima to /usr/java/packages/lib/ext

Više detalja o ext direktorijumu

Napomena: Ako je biblioteka instalirana na sistemskom nivou, ta verzija će biti učitana i koristiće se uvek. Ako se pokušaju korisiti drugi metodi kao što je navođenje jar-a pri kompajliranju i otpakivanje u trenutni direktorijum oni će biti ignorisani.

Dodavanje u editor DrJava

Ovaj editor ne radi ispravno ukoliko nema kompajler za Javu verzije 8 ili ranije, pa više nije među preporučenim izborima.

Da bi se u editoru DrJava omogućilo kompajliranje i pokretanje programa iz panela Interactions, neophodno je nekako obavestiti editor o postojanju ove dodatne biblioteke.

Najjednostavnija varijanta je nabavljanje verzije editora u kojoj je već intergrisana biblioteka “svetovid-lib”. Na sajtu biblioteke se mogu naći ovako pripremljeni jar fajlovi sa najnovijom stabilnom verzijom biblioteke.

Naravno moguće je koristiti i neizmenjeni editor. Tada je potrebno eksplicitno dodati svetovid-lib.jar u Classpath editora, ili otpakovati jar u trenutni direktorijum kao što je gore navedeno.

U okviru editora se ovo postiže na sledeći način:

Alternativno se radi istog efekta u fajl .drjava u korisničkom direktorijumu može dodati polje

extra.classpath=putanja/svetovid-lib.jar

Jednom kad se ovo postavi u editoru, podešavanja će važiti za sve programe koji se pokreću u njemu. Ovo je vrlo pogodno rešenje pošto ne zahteva administrativne privilegije, jer jar fajl može biti bilo gde na sistemu.

Ako se koriti metod za dodavanje na sistemskom nivou, programi koji koriste Svetovid-lib će se kompajlirati uspešno u editoru, ali panel Interactions će prijavljivati grešku, pošto DrJava, nažalost, ne uzima u obzir deljeni ext direktorijum pri pokretanju.