Rad sa fajlovima

Čitanje iz fajla

Čitanje podataka iz tekstualnih fajlova je vrlo slično čitanju podataka sa standardnog ulaza, odnosno tastature. Jedina razlika je u tome što se navodi ime fajla iz kojeg se čitaju podaci:

  int broj1 = Svetovid.in("ulazni.txt").readInt();
  int broj2 = Svetovid.in("ulazni.txt").readInt();
  int rezultat = broj1 + broj2;

Fajl će automatski biti otvoren prilikom prvog čitanja u okviru programa, a čitanje podataka će početi od početka fajla. Ako je fajl već ranije bio otvoren u okviru programa, čitanje će se nastaviti sa onog mesta na kojem se prethodni put stalo, odnosno biće učitan naredni podatak.

Ako je potrebno pročitati sve podatke iz tekstualnog fajla, najjednostavniji način je pomoću while petlje i hasMore() metoda:

  double suma = 0;
  String ulaz = "ulazni.txt";
  while (Svetovid.in(ulaz).hasMore()) {
    double broj = Svetovid.in(ulaz).readDouble();
    suma = suma + broj;
  }
  Svetovid.out.println(suma);

Kada hasMore() metod vrati false u fajlu više nema podataka. Postoji i analogan metod isEmpty().

Ako je potrebno ponovo pročitati podatke od početka fajla, potrebno je prvo zatvoriti fajl:

Svetovid.in("ulazni.txt").close();

Posle zatvaranja fajla, dalje čitanje podataka će automatski otvoriti fajl i krenuti od njegovog početka. Ako se fajl dalje neće koristiti, nije potrebno eksplicitno ga zatvoriti pošto se svi otvoreni fajlovi automatski zatvaraju na kraju rada programa.

Pre čitanja je moguće proveriti i da li je fajl dostupan za čitanje (odnosno da li postoji i da li imamo prava da ga čitamo) koristeći metod Svetovid.testIn. Na primer:

  if (Svetovid.testIn("ulazni.txt")) {
    // citanje fajla
  } else {
   Svetovid.out.println("Fajl nije dostupan za citanje");
  }

Pisanje u fajl

Upisivanje podataka u tekstualni fajl je vrlo slično ispisivanju podataka na standardni izlaz, odnosno ekran. Jedina razlika je u tome što se navodi ime fajla u koji se podaci upisuju:

  Svetovid.out("izlazni.txt").println("Poruka");

Ako navedeni fajl nije postojao, automatski će biti napravljen, a ako je fajl već postojao, sav njegov sadržaj će biti zamenjen ovim tekstom. Svako naredno pisanje u isti fajl će zadržati njegov prethodni sadržaj, odnosno upisivaće naredni podatak u nastavku.

  Svetovid.out("izlazni.txt").println("Malo duža poruka");
  Svetovid.out("izlazni.txt").println("u dva reda");

Ukoliko želimo da u već postojećem fajlu zadržimo sadržaj koji je postojao pre pokretanja programa i samo dopišemo nove podatke na kraj, to možemo lako uraditi korišćenjem append umesto out na sledeći način:

  Svetovid.append("izlazni.txt").println("Nastavak poruke");

Izlazni fajl se može eksplicitno zatvoriti sa

  Svetovid.out("izlazni.txt").close();

Svi fajlovi otvoreni korišćenjem ove biblioteke se automatski zatvaraju na kraju rada programa, tako da često nije neophodno eksplicitno ih zatvarati. Međutim budući da se relativno često može desiti da su fajlovi potrebni drugim programa pre nego što naš završi sa radom (naročito čest slučaj kod grafičkih programa) uglavnom se preporučuje eksplicitno zatvaranje fajla čim je završeno pisanje u njega.

Analogno sa čitanjem, moguće je proveriti da li je fajl dostupan za pisanje (odnosno da li postoji i da li imamo prava da pišemo u njega) koristeći metod Svetovid.testOut. Na primer:

  if (Svetovid.testOut("izlaz.txt")) {
    // pisanje u fajl
  } else {
   Svetovid.out.println("Nije moguce pisati u fajl");
  }