Instalacija Svetovid-lib biblioteke

Konfigurisanje

Budući da biblioteka nije deo standardne Java Virtualne Mašine, neophodno je nekako uputiti kompajler da je koristi. Dalje je navedeno nekoliko načina da se biblioteka koristi direktno sa kompajlerom, kao i dodatne napomene za editor DrJava i Eclipse, a na kraju je naveden i jednostavan način za testiranje da li je biblioteka adekvatno instalirana.

Eksplicitno navodjenje jar-a pri kompajliranju

Najjednostavniji način da se omogući korišćenje biblioteke je staviti odgovarajući "jar" fajl u radni direktorijum i pri kompajliranju ga dodati u putanju klasa:

javac -cp svetovid-lib.jar Program.java

Dodavanje na sistemskom nivou u JVM

No verovatno najbolje rešenje je dodavanjem u spisak biblioteka Java Virtuelne Mašine, pošto će onda biblioteka biti upotrebljiva u svim direktorijumima bez dodatnih izmena ili posebnih poziva pri kompajliranju. Potrebno je samo dodati “svetovid-lib.jar” u lib/ext deljeni direktorijum Java Radnih Okruženja. Ove izmene naravno zahtevaju da imamo administrativni pristup na konkretnom računaru.

Na Windows operativnom sistemu je to sledeći direktorijum: %SystemRoot%\Sun\Java\lib\ext

dok je na Linux operativnim sistemima to /usr/java/packages/lib/ext

Više detalja o ext direktorijumu

Napomena: Ako je biblioteka instalirana na sistemskom nivou, ta verzija će biti učitana i koristiće se uvek. Ako se pokušaju korisiti drugi metodi kao što je navođenje jar-a pri kompajliranju i otpakivanje u trenutni direktorijum oni će biti ignorisani.

Otpakivanje u trenutni direktorijum

Još jedan jednostavan način da se omogući korišćenje biblioteke u jednom direktorijumu je da se otpakuju svi njeni fajlovi u taj direktorijum. Ovo je nešto što je uvek moguće ukoliko imamo prava pisanja u tom direktorijumu, a i kompajliranje se tada obavlja na isti način kao i uvek.

Dodavanje u editor DrJava

Da bi se u editoru DrJava omogućilo kompajliranje i pokretanje programa iz panela Interactions, neophodno je nekako obavestiti editor o postojanju ove dodatne biblioteke.

Najjednostavnija varijanta je nabavljanje verzije editora u kojoj je već intergrisana biblioteka "svetovid-lib". Na sajtu biblioteke se mogu naći ovako pripremljeni jar fajlovi sa najnovijom stabilnom verzijom biblioteke.

Naravno moguće je koristiti i neizmenjeni editor. Tada je potrebno eksplicitno dodati svetovid-lib.jar u Classpath editora, ili otpakovati jar u trenutni direktorijum kao što je gore navedeno.

U okviru editora se ovo postiže na sledeći način:

Alternativno se radi istog efekta u fajl .drjava u korisničkom direktorijumu može dodati polje

extra.classpath=putanja/svetovid-lib.jar

Jednom kad se ovo postavi u editoru, podešavanja će važiti za sve programe koji se pokreću u njemu. Ovo je vrlo pogodno rešenje pošto ne zahteva administrativne privilegije, jer jar fajl može biti bilo gde na sistemu.

Ako se koriti metod za dodavanje na sistemskom nivou, programi koji koriste Svetovid-lib će se kompajlirati uspešno u editoru, ali panel Interactions će prijavljivati grešku, pošto DrJava, nažalost, ne uzima u obzir deljeni ext direktorijum pri pokretanju.

Dodavanje u Eclipse razvojno okruženje

Korišćenje biblioteke u okviru razvojnog okruženja Eclipse bi trebalo da funkcioniše bez ikakvih dodatnih podešavanja ako je biblioteka instalirana na nivou sistema. Alternativno se biblioteka može dodati u classpath pojedinačnog projekta.

Ukoliko okruženje prijavljuje greške da ne može da nađe klasu Svetovid (ili neku drugu iz biblioteke) potrebno je naterati ga da osveži svoj spisak biblioteka. Naime čini se da Eclipse pri dodavanju Java virtuelnih mašina zapamti sve bibilioteke koje su bile na raspolaganju da ne bi svaki put ponovo tražio. Zbog ovoga može da dođe do situacija da se biblioteka svetovid-lib čak i nalazi u spisku biblioteka koje Eclipse izlistava sa strane, a da se ne koristi od strane ugrađenog kompajlera.

Postoji nekoliko metoda koji mogu ovo popraviti, izlistane su od najjednostavnijih do složenijih.

Testiranje instalacije

Za jednostavno testiranje da li je bibloteka ispravno instalirana i da li se ispravno vidi od strane java kompajlera, napravljen je glavni metod u klasi Svetovid koji ispisuje trenutnu instaliranu verziju. Najjednostavnije se može izvršiti sledećim pozivom:

java Svetovid

Ako je jar dodat negde gde ga JVM vidi, biće ispisana poruka o verziji Svetovid biblioteke, a ako nije ispisaće se greška da klasa nije nađena.

Prilikom ispisa verzije biće urađena i provera da li postoji novija verzija biblioteke i ako ona postoji korisnik će o tome biti obavešten.

Pokretanje jar fajla direktno iz nekog grafičkog okruženja (tipično dupli klik u nekom upravljaču fajlovima) će otvoriti mali dijalog sa ispisom verzije.